PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID–19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie

§ 1

Przebywanie na terenie szkoły

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Pracę w szkole wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Uczeń nie może wejść na teren szkoły, jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej COVID–19 lub podejrzaną o zakażenie.
 5. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i personel. Jednak zaleca się, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych uczniów i ich rodziców/opiekunów, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 7. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z uczniami do wyznaczonego przez dyrektora szkoły miejsca w przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (przede wszystkim osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów i nauczycieli w sali lekcyjnej nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedną osobę.
 9. W sali lekcyjnej odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić co najmniej 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka).
 10. Uczeń posiada własne przybory, książki i nuty.
 11. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 12. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczać kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
 13. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora.
 14. Uczniowi lub pracownikowi szkoły, wykazującemu objawy chorobowe, mierzona jest temperatura.
 15. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły wyposażony w odpowiednie środki ochrony (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są rejestrowane. Rodzic/opiekun ucznia niepełnosprawnego, uczeń pełnoletni oraz pracownik zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała.

§ 2

Działania podejmowane przez szkołę w zakresie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku, środków do dezynfekcji.
 2. Zapewnienie płynu dezynfekującego ręce, umieszczonego przy wejściu do szkoły oraz zamieszczenie informacji o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Zamieszczenie przy wejściu głównym i w miejscach ogólnie dostępnych numerów telefonu: stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 4. Nadzorowanie, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 5. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików w salach, klawiatur instrumentów, włączników światła.
 6. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 7. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 8. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników.
 9. Mycie lub dezynfekcja podłóg w pomieszczeniu po każdych zajęciach.
 10. Wietrzenie sal, w których przebywają uczniowie co najmniej raz na godzinę.
 11. Dezynfekowanie termometru bezdotykowego po każdym użyciu.
 12. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

§ 3

Wytyczne dla uczniów

 1. Nie przychodź na zajęcia, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić na zastępstwo innego ucznia.
 3. Zabieraj do szkoły własne przybory. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 4. Zachowaj dystans społeczny.
 5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, jak najszybciej umyj ręce, lub załóż jednorazowe rękawiczki.
 6. Poddaj się pomiarowi temperatury, jeśli pracownik szkoły zauważy u Ciebie objawy chorobowe.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie wokół szkoły.

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów COVID–19 u ucznia lub pracownika szkoły, przebywającego na terenie szkoły

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID–19 przebywając na terenie szkoły powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniowi (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniem). Jeżeli u pracownika podejrzewa się wystąpienie objawów, należy odsunąć go od wykonywania obowiązków.
 3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych osób na teren szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole, należy zasięgnąć informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela, wykonującego swoje zadanie na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 7. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 8. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 9. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia COVID–19.
 10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 11. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 5

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia wirusem choroby COVID-19

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej podane są w informacji na drzwiach oraz na tablicy informacyjnej w hallu szkoły.
 2. Ze względu na niewielką przestrzeń, w pomieszczeniu bibliotecznym oprócz nauczyciela bibliotekarza może przebywać tylko jeden czytelnik. Należy przy tym pamiętać o dystansie społecznym, minimum 1,5 metra.
 3. Przed wejściem do biblioteki uczniowie i pracownicy powinni przemyć dłonie wystawionym obok drzwi biblioteki płynem dezynfekcyjnym, a osoby obce (rodzice uczniów) oprócz tego powinny założyć maseczkę.
 4. W widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających, dystansie społecznym i dezynfekcji rąk.
 5. Wstrzymuje się wolny dostęp do księgozbioru, wszystkie wypożyczane książki zdejmuje z półek i podaje czytelnikowi nauczyciel bibliotekarz.
 6. Wstrzymuje się możliwość korzystania z zasobów biblioteki na miejscu. Nuty wypożyczane są tylko “na zewnątrz”.
 7. W przypadku większych obostrzeń sanitarnych, może zostać wprowadzona możliwość wcześniejszego zamawiania wypożyczanych pozycji. Może się to odbywać na dwa wybrane sposoby: pisemnie, na kartkach, w specjalnie wyznaczonym miejscu obok biblioteki, lub przez internet na adres: msmgostynin@wp.pl. Należy wówczas podać w informacji tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę. W celu odebrania zamówionych nut (książek) należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia (w godzinach pracy biblioteki). W związku z tym zostanie udostępniony online katalog, w formie umożliwiającej czytelnikowi wyszukanie interesującej go pozycji.
 8. Zwracane książki, opatrzone kartką z imieniem i nazwiskiem oddającego, należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się w bibliotece przy wejściu. Zostaną poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie, w bezpiecznym, specjalnie wyznaczonym miejscu, pozostaną wyłączone z wypożyczania.
 9. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno samodzielnie dezynfekować, zwłaszcza preparatami opartymi na detergentach i alkoholu.
 10. Nauczyciel bibliotekarz dba o zachowanie reżimu sanitarnego, stosując się do procedur obowiązujących w całej szkole. Po każdej wizycie czytelnika, przyjęciu zwrotów książek i wydaniu zamówionych egzemplarzy, powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne powierzchnie dotykane przez użytkowników.
 11. Nauczyciel bibliotekarz część swoich obowiązków może wykonywać zdalnie, a godziny otwarcia biblioteki, ustalone z dyrekcją szkoły, dostosowuje do potrzeb czytelników.

§ 6

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców oraz pracowników

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 ze zm.) informujemy, że:

 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz pracowników szkoły w okresie epidemii COVID–19 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. 2020 poz. 410 ze zm.), rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
 2. dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie,
 3. dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły,
 4. podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów, rodziców i pracowników w szkole w okresie epidemii COVID–19.

§ 7

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania COVID–19 w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie, są umieszczone na stronie internetowej szkoły, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego, służb medycznych.
 3. Zaleca się śledzenie informacji umieszczonych na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS–CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rodziców i opiekunów prawnych dzieci, a także pełnoletnich uczniów.
 5. Powyższe regulacje dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID–19 mogą ulec zmianom, w zależności od bieżących wytycznych GIS, MZ, MEN, MKIDN.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Oświadczenie nauczyciela, pracownika administracji i obsługi oraz pełnoletniego ucznia.

Załącznik nr 2: Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia.