Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L 2016. 119.1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych ucznia i rodziców jest Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie, ul. Gen. J. Bema 23, 09-500 Gostynin, tel. 24 2360235, e-mail: msm@gostynin.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Szkoły i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 1. Skąd Szkoła ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie ucznia do Szkoły wraz z załącznikami. Co do zasady podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zaś podanie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia innych, uznanych przez niego za istotnie danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań i obowiązków z przepisów prawa.

 1. W jakim celu Szkoła przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę/placówkę w celu realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.);
 • art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze), art. 6 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), oraz art. 9 ust 2 lit. g RODO (ważny interes publiczny), w zw. z art. 13b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 910 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.
 1. Jakie dane są przetwarzane przez Szkołę?
 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak: imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania,
 • inne niezbędne informacje na temat potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych ucznia, które rodzic/opiekun prawny przekazuje Dyrektorowi Szkoły/placówki w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych,
 • dane identyfikacyjne rodziców/opiekunów prawnych ucznia, takie jak: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej,
 • informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu, informacje na temat rozwoju,
 • informacje o wynikach i osiągnięciach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych,
 • wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub ucznia pełnoletniego.

5. Komu Szkoła przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełniania obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.

 1. Jak długo Szkoła przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych będą przechowywane przez okres wynikający z przyjętej w Szkole Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 1. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą, ma możliwość uzyskania informacji o tym, czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
 • kopii swoich danych – Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;
 • sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą, może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku, gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
 • usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą, może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania Administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 • przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą, ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;
 • wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

8. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Mariusz Smardzewski
iodmzesip@wp.pl
tel.: 603 605 654

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – KLIK

Co to są pliki Cookies ?

Pliki cookies (tzw. ,,ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu

Jakie pliki cookies są używane?

Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

Czy można usunąć pliki cookies?

Tak. Przeglądarki internetowe zwykle są ustawione na automatyczne przyjmowanie plików cookies, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak by ciasteczka były zablokowane. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.