Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym danych uczniów, przetwarzanych przez Miejską Szkołę Muzyczną I stopnia w Gostyninie, jest Dyrektor Szkoły, pan Andrzej Sitek. Adres: Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin, tel. 24-236-02-35, e-mail: miejska.gostynin@interia.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole pełni pan Mariusz Smardzewski, tel. 603 605 654, e-mail: iodmzesip@wp.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym danych uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych oraz pracowników Szkoły odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu możliwości wykonywania przez Miejską Szkołę Muzyczną I stopnia w Gostyninie zadań edukacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2198), Karcie Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz. 967), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz 59 i 949), a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 4. Pozyskiwane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lub do momentu określonego na podstawie odrębnego dobrowolnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w tych sytuacjach, gdy przesłankę stanowi przepis prawa, wymóg ustawowy lub umowny. W niektórych sytuacjach, związanych z procesem edukacji, podawanie danych osobowych jest dobrowolne (w tym dotyczące przetwarzania wizerunku ucznia) lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

Co to są pliki Cookies ?

Pliki cookies (tzw. ,,ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu

Jakie pliki cookies są używane?

Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

Czy można usunąć pliki cookies?

Tak. Przeglądarki internetowe zwykle są ustawione na automatyczne przyjmowanie plików cookies, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak by ciasteczka były zablokowane. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.