Historia szkoły

1 września 2005 r. rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku – Filia w Gostyninie. Na siedzibę Szkoły przeznaczono część budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, mieszczącej się przy ul. J. Bema 23.

Utworzona szkoła muzyczna stała się pierwszą placówką w historii miasta i regionu, umożliwiającą kształcenie artystyczne w ramach państwowej edukacji muzycznej. Fakt ten stał się doniosłym wydarzeniem Ziemi Gostynińskiej, powstała bowiem ważna instytucja edukacji kulturalnej i artystycznej, realizująca istotne cele wychowawcze.

Funkcję Dyrektora pełnił w tym czasie Mikołaj Burakowski, a stanowisko Kierownika Filii objął Jarosław Domagała.

Utworzenie niezależnej od Płocka, samodzielnej szkoły muzycznej, poprzedziły intensywne prace, inspirowane przez Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego oraz Dyrekcję Szkoły. W wyniku przeprowadzonych licznych spotkań i rozmów z parlamentarzystami, samorządowcami i władzami Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskano zgodę na założenie nowej placówki kształcenia artystycznego.

20 czerwca 2006 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomaszem Mertą a Burmistrzem Gostynina Włodzimierzem Śniecikowskim, które w sposób formalny zdecydowało o powołaniu nowej szkoły.

Wtedy to, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie nr 230/XLII/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., powstała Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie, publiczna placówka edukacji artystycznej, prowadzona przez Gminę Miasta Gostynina i nadzorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Dyrektorem Szkoły został Jarosław Domagała.

Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęto już w nowej strukturze organizacyjnej. Naukę rozpoczęło wówczas 58 uczniów. Kadrę pedagogiczną Szkoły tworzyło 13 nauczycieli, absolwentów Akademii Muzycznych, posiadających specjalistyczne przygotowanie muzyczne. Nauczano w zakresie gry na: fortepianie, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, waltorni, skrzypcach, akordeonie.

W tym okresie Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie dysponowała salą koncertową o powierzchni 100 m2, salą zajęć teoretycznych o powierzchni 50 m2, pięcioma salami do zajęć indywidualnych oraz trzema pomieszczeniami administracyjnymi. Łączna powierzchnia szkoły wynosiła 430 m2 .

W 2009 r. Szkołę opuścili pierwsi absolwenci.

W czerwcu 2010 r. zmianie uległa nazwa Szkoły. Odtąd, jak pozostałe placówki miejskie, nosi ona nazwę Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorem Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie został Andrzej Sitek. Naukę rozpoczęło 154 uczniów. Zatrudnieni zostali nowi nauczyciele. Przedmioty instrumentalne podzielono na dwie sekcje. Z powodu coraz większej liczby uczniów Szkoła zaczęła borykać się z problemami lokalowymi. Jednak mimo ograniczonej powierzchni, dzięki współpracy  z Dyrekcją  Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, nauczanie odbywało się planowo i systematycznie.

W kolejnych latach zainteresowanie nauką w szkole muzycznej systematycznie wzrastało. W roku szkolnym 2011/2012 utworzono dodatkowo klasy perkusji i fagotu, a w następnym – klasę kontrabasu.

Rok szkolny 2013/2014 obfituje w inwestycje. Wypożyczalnia sprzętu muzycznego wzbogaca się o nowe instrumenty. Biblioteka szkolna otrzymuje nowe pomieszczenie, zaadaptowane z części szkolnego korytarza. W Szkole powstaje studio nagrań, którego celem było nagrywanie programu egzaminacyjnego absolwentów naszej placówki. Zadanie to spełniło swoją rolę, ze studia nagrań chętnie korzystają kierownicy zespołów szkolnych oraz  inne instytucje kulturalne z terenu Gostynina.

W kolejnych latach Szkoła cieszy się dużą popularnością. Młodzi ludzie spotykają się tu z profesjonalizmem nauczycieli i przyjazną atmosferą na zajęciach. Uczniowie i absolwenci Szkoły wykorzystują nabyte umiejętności w środowisku lokalnym, są filarami zespołów, orkiestr, chórów, laureatami konkursów muzycznych. Wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia.

Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie od 2013 roku jest organizatorem ogólnopolskiego Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia “Blacha dla najmłodszych”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i ich pedagogów.

W Szkole odbywają się liczne koncerty, na które zapraszani są mieszkańcy Gostynina, cyklicznie prowadzone są audycje umuzykalniające dla przedszkolaków, organizowane są wyjazdy na przedstawienia muzyczne.

W  2016 roku Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie świętowała Jubileusz 10-lecia działalności.

3 listopada 2020 r., na sesji Rady Miasta Gostynina zapadła decyzja o nadaniu Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie imienia Romualda Twardowskiego – współczesnego, polskiego kompozytora i pedagoga, którego dorobek i sława daleko wykraczają poza nasze granice. Oficjalna uroczystość nadania Szkole imienia odbyła się 10 czerwca 2021 r.

Od roku szkolnego 2021/2022 Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego, który odbywa się wiosną w Gostynińskim Zamku.