Urszula Lasota

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku wychowanie muzyczne, a wcześniej Studium Wychowania Przedszkolnego w Płocku. Pracowała w Społecznych Ogniskach Muzycznych w Gozdowie i w Gostyninie jako instruktor gry na gitarze klasycznej oraz w szkołach podstawowych w Płocku i Gostyninie jako nauczyciel muzyki.
W latach 1993-2000 pełniła funkcję doradcy metodycznego w zakresie nauczania muzyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (ODN/MSCDN) w Płocku, w związku z czym prowadziła szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe dla nauczycieli, organizowała konkursy i koncerty. Jest autorką kilku publikacji metodycznych.
W 1999 r. zdała egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania muzyki.
W swoim dorobku posiada innowację pedagogiczną – w latach 1997-2000 realizowała autorski Program nauczania muzyki dla klas I-III o profilu muzycznym w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. W. Andersa w Gostyninie.
Była wielokrotnie wychowawcą klasowym w szkołach podstawowych i gimnazjum, instruktorem wokalistów, szkolnych chórów i zespołów muzycznych, organizatorem szkolnych i miejskich uroczystości, wycieczek, jurorem podczas konkursów muzycznych organizowanych przez instytucje kultury. Jest autorką scenariuszy małych form scenicznych oraz kompozycji i aranżacji utworów muzycznych, tworzonych na potrzeby zatrudniających ją placówek.
Po reformie edukacji, wprowadzającej gimnazja i ograniczającej liczbę godzin muzyki w szkołach, ukończyła studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Pozwoliło to na równoległe zatrudnienie w charakterze nauczyciela bibliotekarza w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku, filia w Gostyninie oraz w bibliotece Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie, w którym od początku powołania tej szkoły pracowała z młodzieżą jako nauczyciel muzyki.
Tam również założyła Szkolne Koło Scrabble, z którego członkami uczestniczyła w kilku ogólnopolskich turniejach.
W 2002 r. uzyskała stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.
W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.
Brała udział w dwóch unijnych programach szkolnej wymiany międzynarodowej: Comenius (2012) i Erasmus+ (2017).
Za osiągnięcia w pracy z młodzieżą otrzymała wiele podziękowań od organizatorów konkursów, koncertów, imprez i uroczystości. Wielokrotnie doceniana nagrodami Dyrektora Szkoły i Burmistrza Miasta Gostynina.
W 2003 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W 2007 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Podczas swojej wieloletniej pracy ukończyła kilkadziesiąt różnych form doskonalenia związanych głównie z muzyką, edukacją, wychowaniem, technologią informacyjną, prawem oświatowym i bibliotekoznawstwem.
Od 2013 roku jest zatrudniona w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie, początkowo jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych, a następnie jako nauczyciel bibliotekarz. Specyfika obecnej pracy doskonale łączy jej doświadczenie pedagogiczne, muzyczne i bibliotekarskie.
Jest administratorem szkolnej witryny internetowej, inicjatorem bibliotecznych akcji i konkursów, aktywnym członkiem nauczycielskich zespołów ds. dokumentacji i promocji szkoły.