Deklaracja dostępności

Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (problem ten jest systematycznie rozwiązywany, nowe zdjęcia posiadają już alternatywne opisy, starsze są sukcesywnie uzupełniane);
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (ze względu na specyfikę szkoły artystycznej – muzycznej, opublikowane na stronie filmy – zwłaszcza w zakładce „Nasze instrumenty” – prezentują tylko muzykę, bez tekstów mówionych, które wymagałyby wersji pisanej);
  • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych (najczęściej są to teksty gotowe, nadesłane jako .pdf – materiały nutowe, ćwiczenia dla uczniów, lub tabele czy dokumenty, które muszą otwierać się w jednakowej formie dla wszystkich uczniów – spełniają przez to wymagania nauczania na odległość).
  • strona wyświetlana jest tylko w języku polskim, brak możliwości zmiany języka (strona przeznaczona jest dla osób zainteresowanych nauką w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie, wszyscy są polskojęzyczni. W razie potrzeby dołożymy starań, aby zainteresowane osoby obcojęzyczne uzyskały stosowną pomoc).

Wymienione powyżej wyłączenia będą w ramach możliwości systematycznie usuwane. Przewidziany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 2021-09-05.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejską Szkołę Muzyczną I stopnia w Gostyninie.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki:

Ctrl + T – otwiera nową kartę

Ctrl + D – dodaje zakładkę

Ctrl + W – zamyka bieżącą kartę

Ctrl + H – otwiera okno historii przeglądania

Ctrl + J – otwiera kartę z pobranymi plikami

F5 – odświeża obecnie przeglądaną stronę

Ctrl + Tab – przemieszczanie między otwartymi kartami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Grzybowska, miejska.gostynin@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 530 018 057 lub 24 236 02 35.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności, a także wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-i-biuro

Dostępność architektoniczna

Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin zlokalizowana jest w części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Do budynku Szkoły prowadzą dwa wejścia: jedno wejście główne, od strony osiedla Bema, a drugie od ul. Płockiej – od strony Urzędu Skarbowego. Przy czym wejście od strony Urzędu Skarbowego jest niedostępne dla uczniów, ponieważ jest oznaczone jako ewakuacyjne. Do obu wejść prowadzą schody. Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych. Przy obu wejściach do Szkoły potrzebna jest pomoc osoby trzeciej.

Budynek Szkoły jest jednokondygnacyjny. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są czytelnymi numerami.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem od strony ulicy Bema znajduje się parking samochodowy, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Publikacja “Włącznik – projektowanie bez barier” – przygotowana przez Integracja.org, przyjęta przez Burmistrza Miasta Gostynina do wdrożenia Zarządzeniem Nr 79/2021.

Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Plan działania dla Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na lata 2020 – 2024

Procedura składania wniosków i skarg

Wniosek o zapewnienie dostępności